ČLANSTVO

Prava i obaveze člana

Na osnovu Člana 36. Statuta Udruženja građana Bosona
Članovi udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:
da aktivno učestvuju u radu udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;
da biraju i budu birani u organe udruženja;
da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima udruženja;
da surađuju sa ostalim članovima udruženja;
da čuvaju i podižu ugled udruženja;
da ostvaruju druga prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima udruženja.

Izmirenjem obaveza članarine te prihvatanjem Statuta na osnovu Odluke o statusu aktivnog člana udurženja Br.03/09 od 25.11.2009 godine stiče se status aktivnog člana u UG

 Bosona

Status aktivnog člana, pored osnovnih prava člana predviđenih Statutom, podrazumijeva :

  • da aktivno učestvuju u radu udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;
  • da bira i bude biran u organe udruženja;
  • da budu redovno i blagovremeno obaviješten o aktivnostima udruženja;
  • da surađuje sa ostalim članovima udruženja;
  • da čuva i podiže ugled udruženja;
  • da ostvaruje druga prava i obaveze utvrđene Statutom i drugim općim aktima udruženja;
  • da redovno izmiruje obaveze članarine.

Kako postati aktivni član?

Svojstvo kandidata za članstvo u UG Bosona može steči svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine koje u elektronskoj formi potpiše pristupnicu i prihvati njegove organizacijske i programske dokumente. 

(Izjava o prihvatanju Programa i Statuta udruženja)

Svojstvo kandidata za članstvo u UG Bosona može steči svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine koje se udurženju obrati i molbom za prijem u pismenoj formi ili zatraži prijem u članstvo lično prisustvom u statusu posmatrača na nekoj od redovnih Skupština udruženja.

Konačnu odluku o prijemu novog člana udruženja donosi Upravni odbor udruženja.

Nakon popunjene pristupnice ili zaprimljene molbe za prijem u članstvo podaci o kandidatu ulaze u proceduru razmatranja i analize od strane Upravnog odbora UG Bosona koji u roku od 21 dan od dana podnošenja prijave, nakon provedenog postupka, na osnovu glasanja donosi mišljenje i obavještava kandiata o svojoj odluci putem dostupnih komunikacijskih podataka.Moguće je da tokom procesa analize Upravni odbor kontaktira kandidata i od njega zatraži i dodatne opće informacije o biografiji, interesima, sposobnostima i afinitetima. UG Bosona cijeni i uvažava mišljenje, procjenu i stav svakog svoga člana pa tako i kandidat koji ima preporuke od jednog ili više članova UG Bosona ima prioritet u analizi prijema u članstvo kao i prednost u kreiranju pozitivne odluke o prijemu.Ukoliko kandidat poznaje neke od članova UG Bosona koji bi mu mogli biti preporuka poželjno je da u formi prijavnice navede i njihhova imena.Upravni odbor odluku sapoštava elekronski ili pismeno u zavsinosti od samog prijema molbe.Protiv odluke Upravnog odbora u roku od 30 (trideset) dana može se podnijeti prigovor Skupštini udruženja čija je odluka konačna.

Svi primljeni u članstvo UG Bosone imaju mogućnost uplate članarine na godišnjoj osnovi čime na osnovu Odluke o statusu aktivnog člana udurženja Br.03/09 od 25.11.2009 godine stiču se status aktivnog člana u UG Bosona i čime participiraju u ispunjenju ciljeva Udurženja i djelatnosti definisanih Statutom. Izmirenjem neobavezne članarine stiče se status aktivnog člana u UG Bosona te tim stiču i sva prava predvidjena Statutom i Odlukom o statusu aktivnog člana Udruženja. 

(Odluka o statusu aktivnog člana Udruženja)

Iznos članrine za tekuću godinu sadrzan je prema sljedećim vrijednostima:

30 KM za godinu dana – BiH
22 EUR / 29 USD za godinu dana – inostranstvo

Iznos članarine moguce je uplatiti u gotovini uz popunjen obrazac za prijem u članstvo i potpisanu Izjavu o prihvatanju Programa i Statuta udruženja te izdanu priznanicu o uplati od strane UG Bosona ili plaćanjem na transakcijski račun: 1610000082720059 Raiffeisen Bank Bosnia

 

Broj računa primaoca: 1610000082720059
Svrha plaćanja : GODIŠNJA ČLANARINA
Primalac : UG BOSONA , SARAJEVO
Iznos : 30,00 KM