Godišnjica osnivanja Udruženja za proučavanje i promovisanje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija ,, BATHINVS“

Vatre koja je plamtila kroz Alojza Benca, Borivoja Čovića, Ivu Bojanovskog, Edinu Alirejsović i Esada Pašalića više odavno nema. Nekako je utihnula zajedno sa snagom onih šest baklji koje su nekad osvjetljavale Balkan i “Bosnu i Hercegovinu od najstarijih vremena do…”
ipak..
Nedavno, tačnije 28. februara 2021. godine, obilježeno je 7 godina od osnivanja Udruženja za proučavanje i promovisanje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija ,, BATHINVS“.
Osnovano je od strane mladih bakalaureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju osobnu želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva obnovi svoje bitno mjesto u naučnoj zajednici Bosne i Hercegovine.
Udruženje je uspjelo da predanim, stručnim i pedantnim radom na oči sunca, mjeseca, zvijezda i znanja željnih umova otvori stranice svoga izdanja “Godišnjak Acta Illyrica”
O značaju ovog Godišnjaka, u trenutku kada su autoriteti poput Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ozbiljno uzdrmani i pod konstantnim napadom centrifugalnih sila, može se suditi u svjetlu toga da uspijeva da u dobroj mjeri kompenzira i nadomjesti ovaj usahli segment naučno-istraživačkog rada koji zadire i u ustavnopravni temelj svake ozbiljne države.
Iako nije strikino tako projektovan, ovaj Godišnjak na neki način upravo to, otpor sistemskom zatomljivanju spoznaje o kulturno-historijskoj baštini Bosne i Hercegovine i jedan sasvim stručan i činjenično potkrijepljen centar istine koja se ne može ugasiti jer…bilo kome možemo silom Zakona pokriti usta i zabraniti mu da govori ali ne i da u sebi nastavi misliti o onome što je govorio.
Godišnjak Acta Illyrica, uskoro dolazi u svom petom izdanju a u svojoj ideji predstavlja dnevnik naučnih radova iz prethistorijske i drevne arheologije, drevne historije, antičkog , ilirskog i rimskog svijeta na području Bosne Hercegovine i šire.
Mimo Godišnjaka, veoma su atraktivna i ostala izdanja među kojima se ističu “Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini” ( Edin Veletovac i Amra Šačić Beća ), te serijal djela Salmedina Mesihovića: Bitka za Ilirik, Geneza zla, Liberalna frakcija rimskog nobiliteta i Helenske apoikije u Italiji i Siciliji. I tu nije kraj.
Ciklus javnih predavanja i uspostava nagrade “Prof.dr.Esad Pašalić” koja baštini lik i djelo čuvenog bosanskohercegovačkog arheologa i historičara Esada Pašalića su direktni doprinosi poticaju i razvoju procesa visokoškolskog obrazovanja u pravcu afirmacije talentiranih studenata i njihovu transformaciju u buduće stručnjake u domenu nekog naučno-istraživačkog rada.

Vatre koja je plamtila kroz Alojza Benca, Borivoja Čovića, Ivu Bojanovskog, Edinu Alirejsović i Esada Pašalića više odavno nema. Nekako je utihnula zajedno sa snagom onih šest baklji koje su nekad osvjetljavale Balkan i “Bosnu i Hercegovinu od najstarijih vremena do…”.

Ipak, neke vatre su vječne i ne gase se već samo mijenjaju svoj intenzitet u skladu sa historijskim trenutkom. Žar, ostao da tinja u ljudima okupljenim aktivno oko udruženja ,, BATHINVS“ sigurno to i dokazuje …potrebno je samo malo vjetra (onog državnog, institucijalnog vjetra) pa da se snažno razbukti u plamen i osvijetli ponovo našu kulturno-historijsku baštinu i tradiciju kojom možemo i trebamo biti ponosni.

Udruženje ,, BATHINVS“ – Verba volant scripta manent