Goražde – Nekropole u Modrom polju proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine

Među deset dobara koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na svojoj posljednjoj 65. sjednici proglasila nacionalnim spomenicima je i Modro polje na kojem se nalaze dvije veće te ostaci treće, devastirane nekropole stećaka.

Spomenici kulture na području Modrog polja govore o značaju ovih prostora u ranijim vremenima. Na ovom području nalaze se dvije nekropole stećaka. Prva odnosno manja nekropola broji 10 stećaka. Stećci ove nekropole su prepolovljeni i u znatnoj mjeri oštećeni. Druga, veća nekropola na području Modrog polja broji 65 stećaka, od prve nekropole udaljena je oko 300 m. Stećci ove nekropole su dobro obrađeni, vješto klesani ali i djelomično oštećeni. Na udaljenosti od oko 50 m sjeverno od ove nekropole, nalazi se i staro muslimansko groblje sa kamenim nišanima. Ovo groblje je skoro u potpunosti uništeno, uspravno stoji još devet nišana a njih oko stotinjak leži na zemlji. Navedeni spomenici kulture svjedoče da je Modro polje tokom srednjeg vijeka imalo zapaženu ulogu jer se prema današnjem broju spomenika može zaključiti da je ove prostore prije više stotina godina naseljavao veći broj stanovnika. Sve ovo ukazuje na kontinuitet života ljudi na ovom prostoru te mu povećava njegovu kulturološku vrijednost.

Eldin Baljević

Kako ističe historičar Eldin Baljević, predsjednik Udruženja „Kulturna baština BPK Goražde” na stećcima se nalazi nekoliko interesantnih reljefa ornamentike koji daju dodatnu vrijednost ovima nekropolama. Svi stećci su dobro urađeni. Najveći je broj sanduka s postoljima. Posebno interesantan je epitaf na jednom od njih, koji je oštećen, a sa strane istog stećka prikazan je jahač na konju koji u rukama drži koplje. „Na drugom stećku imamo prikaz polumjeseca, pored kojeg je simbolično prikazana žena sa štapom i to je rijedak primjer koji do sada nisam uspio vidjeti bilo gdje” , istakao je Eldin Baljević

Uz nekropolu stećaka nalaze se i ostaci kamenih nišana iz novijeg perioda koji svjedoče o kontinuitetu života na ovom području.

“Oni su dosta tanji i više su izloženi zubu vremena. Još ih devet stoji, a više desetaka ih je na zemlji. Bilo bi korisno što prije izvršiti restauriranje i vraćanje nišana na njihovo mjesto”, dodaje Baljević.

Na Bjelan kosi, koja također pripada historijskom području Modrog polja, još jedna je nekropola stećaka poredanih u niz. Eldin Baljević ističe da se Modro polje spominje i u pisanim dokumentima iz 1389. godine.

“Na tom području desila se krađa i neke osobe su se obavezale da ispitaju ko je krivac. To je zabilježeno i u Dubrovačkim spisima, a što pokazuje da Modro polje, osim materijalne kulture, posjeduje i pisane tragove kojih iz 14. stoljeća nemamo mnogo. Zato je svaki trag interesantan”, pojašnjava Baljević.

Istraživač i historičar materijalne kulture Šefik Bešlagić, u svojim radovima je isticao da je čuvanje nekropola stećaka najbolji način zaštitite vlastite prošlosti a da lokalitete na kojima se nalaze treba urediti i omogućiti svim zainteresiranim da ih i posjete. Naučno-istraživačkim radnicima treba dati mogućnost da istražuju ove kulturološke fenomene. Epitafi na stećcima su prava riznica podatka o narodnom jeziku i pismu, o ličnostima, društvenim odnosima i narodnim običajima, zbog čega istraživanje i poznavanje stećaka ima karakter polivalentne naučnoistraživačke djelatnosti.Na osnovu broja i načina obrade spomenika čitavo područje Modrog polja treba zaštititi tako da se trenutno stanje popravi. Trenutno stanje spomenika kulture nam govori da današnje društvo nije do sada prepoznalo značaj ovog mjesta i kao takve ih je prepustilo daljem propadanju. Modro polje danas je napušteni prostor gdje samo rijetki dolaze i to tokom ljetnog perioda.

Kompletno područje od Ustikoline do Modrog polja bi neosporno moglo bi biti interesantno turistima. Međutim, iako u BPK turizam postoji u dokumentima u praksi se nije mnogo odmaklo a vlasti su na rijeci Kolini u Modrom polju planirale čak i izgradnju mini hidroelektrane koja bi zasigurno imala negativan uticaj na poznata ali i jos neotkrivena kulturno-historijska nalazišta na ovom području.

I pored svih iskušenja sa kojima se suočava, Udruženje “Kulturna baština” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nastavlja da svojim radom i ličnim angažovanjem utječe na nadležne i doprinosi zaštiti kulturno-historijske baštine i razvoju turističkih potencijala BPK.