Inicijative

Prema osnovnim ciljevima i vizijama Udruženja građana Bosona samo udruženje je koncipirano kao nukleus kreativnih i društveno korisnih ideja koje njeni članovi ostvaruju putem zajedničkih projekata i aktivnosti.Članovi udruženja kao pojedinci okupljeni u srodnom cilju zajednički proizvode sinergiju koja je potrebna da se ideja realizira i zaživi kao fakt u okvirima koje to predviđa Statut Udruženja građana Bosona.
Udruženje svoje ideje realizira prvenstveno kroz projekte i inicijative kao sposobnost da se otpočne i pokrene nešto u skladu sa samozadatim ciljevima uz spremnost da se preuzme prvi korak i odgovornost a u otpočetoj aktivnosti istraje do kraja, odnosno do postignutog cilja.
Inicijative se kreiraju kroz sastanke članova udruženja ili putem radnih grupa koje se kreiraju unutar projekata. Svaka inicijativa nakon faze same ideje i artikulacije prolazi kroz fazu razrade do finalne faze u kojoj se ili odbacuje ili kreira u formi pisanog dokumenta adresiranog na kljucne faktore potrebne za pretvaranje iste u konkretnu aktivnost ili proizvod. Dosadašnje inicijative Udruženja građana Bosona su upućivane prema organima lokane samouprave i tiču se podizanja novo svijesti građana Bosne i Hercegovine o kulturno-historijskom nasljeđu i popularizaciji istog. Na ovaj način se podiže i svijest o pripadnosti i samo očuvanju vlastitog nasljeđa te nivo kulture podiže na viši nivo sto za sobom povlaci niz progresivnih razvoja društvenih i ekonomskih parametara kako lokalne zajednice tako i države Bosne i Hecegovine u cjelini.
Mimo rada na unapređenju odnosa prema kulturno-historijskom nasljeđu i popularizaciji istog Udruženje građana Bosona se aktivno uključuje i u aktuelna dešavanja u kojima je u mogućnosti pomogne gađanima u održanju društveno prihvatljive norme kvaliteta kulturnog života.
Svojim projektima podstiče pojedinca i lokane zajednice da zajedno učestvuju u kreiranju boljeg životnog okruženja kao na kulturnom tako i na ekološkom planu. U cilju stvaranja održivih rezultata svoga rada, Udruženje građana Bosona pokušava da unutar lokane zajednice pokrene mehanizme razvoja upotrebe kulturno-historijske baština putem turizma kao generatora ekonomskog razvitka zajednice.
U domenu ekologije i zaštite okoliša, članovi udruženja su u svojim projektima Hodoljublja česti u akcijama čišćenja lokacija od kulturno-historijske važnosti te u svojim aktivnostima konstantno i pragmatično ističu značaj i potrebu za očuvanjem istog.